โรงเรียนบ้านสร้างแป้น ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน