คำขวัญ ค่านิยมองค์กร

คำขวัญ

“มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีจิตบริการ ประสานสามัคคี”

ค่านิยมองค์กร “YST 1”

Y= Yield หมายถึง มุ่งผลสัมฤทธิ์
S = Service Mind หมายถึง มีจิตบริการ
T= Team Work หมายถึง ประสานสามัคคี
1 = One หมายถึง มีเป้าหมายเป็น 1