กลุ่มกฎหมายและคดี

นางทิพยรัตน์ ปรีชา
ผู้อำนวยการกลุ่ม