กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นางจันทราพร มูลลิสาร
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นายอนันต์ มีชัย
ศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญ
นางสุทธินันท์ บุญศักดิ์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นายปราโมทย์ ดวงมุลตรี
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางสาวพชรภัทร เมฆมนต์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางสิริลักษณ์ ฝูงใหญ่
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นายนภัทร เบ้านาค
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางปฏิญญา จันเจือ
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางฐิติยา อินตะนา
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางสาวศิริวรรณ์ คุณาพันธ์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางสาวกฤษฎาภรณ์ ทิพใส
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นายภูริช รอดวินิจ
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางกัญจนพร การัตน์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางสาววิภาวี ดวงมุลตรี
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
นายอุทิศ สายรัตน์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
นางทักษิณา ทองศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวจิราภรณ์ กุลวงศ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ