กลุ่มนโยบายและแผน

นางอังคณา สิริอนุศาสน์
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางมลิวัลย์ บุญยศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุคมัยนัญ อินพรมพะเนา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางพัทธนันท์ มาลัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายอดิชัย ศรีวะรมย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ