กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางธาราทิพย์ คุณวุฒิ
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางสาววรรณพรรน บุญทัน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นางทิซคัมย์พร กองคำ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นางขวัญใจ นำภา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายอัษฎางค์ ศรีอรห์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวศุภรัตนดา นามศรี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวดารุณี โคโตสี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาววราภรณ์ ดวงตา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายปริพัตร จันทร์อ่อน
พนักงานราชการ
นางสาวพรรณฤดี ผลาศาสตร์
เจ้าหน้าที่ธุรการ