หน่วยตรวจสอบภายใน

นางประไพ เหรียญทอง
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
นางอัมพร ศรีอิสาณ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ