ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
โทรศัพท์ 045-711419 โทรสาร 045-711419
อีเมลล์ [email protected]

โทรศัพท์ติดต่อกลุ่มภายใน
045- xxxxxx กลุ่มอำนวยการ
045-xxxxxx กลุ่มการนโยบายและแผน
045- xxxxxx กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
045-xxxxxx กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
045-xxxxxx กลุ่มบริหารงานบุคคล
045-xxxxxx กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
045-xxxxxx หน่วยตรวจสอบภายใน
045-xxxxxx กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์