กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางอุบล จินตชาติ
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางณัฐพร อินทะนิล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
นางสัมฤทธิ์ วงศ์เกย
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
นางราตรี คำลือ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นายประยงค์ ทาจิตต์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวยุวดี แซ่ตั้ง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวสุปราณี แบบทอง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวพิชญาภา พลศรี
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางภิญญดา ตันสมรส
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นายธีรพล สิงห์โสภา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวธันยพร แพงสกล
เจ้าหน้าที่ธุรการ