กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายศาสตรา แสงชาติ
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางบริสุทธิ์ ละครราช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ