วิสัยทัศน์ (Vision)

“เป็นองค์กรได้มาตรฐาน การศึกษาได้คุณภาพ”