กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสุภชาดา หาญจังสิทธิ์
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางณีรนุช เยื่อใย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ