กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางศิริพรรณ แถวนาชุม
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางปาริชาติ แสนจันทร์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
นางนพรัตน์ จูมผา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางขวัญจิตต์ อังกระโทก
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวรัตนา นิยมพันธ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางนิรมล บุญเรือง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสุมาลี ศิริวงศ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวณัฐพร ทองมา
พนักงานราชการ
นางสาววาสนา บุญหลง
เจ้าหน้าที่ลูกเสือ