กลุ่มอำนวยการ

นางสมจิต เสนาวิเศษ
ผู้อำนวยกลุ่มอำนวยการ
นางทิพย์สุคนธ์ สอนพลทัน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
นายมนตรี ยาวะโนภาส
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นางอรทัย โคตรบุตร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวอุษณีย์ ภูมิพันธุ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายณุจิต เนินทราย
พนักงานธุรการ ส.4
นายทัศนัย วงษ์เกย
พนักงานธุรการ ส.4
นายธนพงษ์ อินทร์ภู
พนักงานธุรการ ส.4
นายสมบัติ มิลภา
นักการภารโรง
นางดวงเดือน ฝอยทอง
พนักงานทำความสะอาด
นายสัญญาศักดิ์ พาณิชกุล
ยามรักษาความปลอดภัย
นายประมวล ประเสริฐสังข์
ยามรักษาความปลอดภัย