นางสาวนิภาวรรณ โมฆรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนกลองหนองไฮ พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากร ได้จัดอบรมโครงการการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research)