เครือข่ายคุณภาพการศึกษาเมืองฟ้า จัดอบรมเชิงปฏิบัติการงานการเงินและพัสดุของสถานศึกษา