โรงเรียนบ้านโนนธาตุ(พิศาลราษฎร์พัฒนา) นำนักเรียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ป้องกันโรคโควิด-19 (เข็มที่ 2) ให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 63 คน