ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alon ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวาราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)