ราคากลางก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมชายและหญิง ค่ายลูกเสือจังหวัดยโสธร