การบริหารแผนงาน โครงการ และรายงานผลการดำเนินงาน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (VISION)             

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 เป็นองค์กรธรรมาภิบาล จัดการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึงมีคุณภาพตามมาตรฐานดำรงชีวิตสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21

พันธกิจ (MISSION)

1. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

2. ดำเนินการให้ประชากรวัยเรียน ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างทั่วถึงและ
เสมอภาค

3. ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ  ตามมาตรฐาน หลักสูตร
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมของ
คนไทย 12 ประการ

5. สร้างความเข้มแข็งในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในการบริหารจัดการและ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้าง ความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา
และบูรณาการการจัดการศึกษา

คำขวัญ (Slogan)

“โรงเรียนดี นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน ครูมืออาชีพ”