กฎหมายการศึกษา

 1.  รัฐธรรมนูญ
 2.  พระราชบัญญัติ
 3.  คำสั่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 4.  ประกาศตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 5.  พระราชกฤษฏีกา
 6.  ออกตามความในกฎหมายการศึกษา
 7.  ออกตามความในกฎหมายเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 8.  ออกตามความในกฎหมายเกี่ยวกับภาษีการศึกษา
 9.  ออกตามความในกฎหมายอื่น ๆ
 10.  กฎกระทรวง
 11.  ออกตามความในกฎหมายการศึกษา
 12.  ออกตามความในกฎหมายโรงเรียนเอกชน
 13.  ออกตามความในกฎหมายราชภัฏ
 14.  ออกตามความในกฎหมายบริหารกระทรวงศึกษาธิการ
 15.  ออกตามความในกฏหมายสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
 16.  ออกตามความในกฎหมายสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 17.  กฎ
 18.  ออกตามความในกฎหมายระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
 19.  ออกตามความในกฎหมายระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
 20.  ประกาศ
 21.  ออกตามความในกฎหมายการศึกษา
 22.  ออกตามความในกฎหมายบริหารกระทรวงศึกษาธิการ
 23.  ออกตามความในกฎหมายการศึกษาเอกชน
 24.  ออกตามความในกฎหมายสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
 25.  ออกตามความในกฎหมายการศึกษาภาคบังคับ
 26.  ออกตามความในกฎหมายการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
 27.  ออกตามความในกฎหมายสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 28.  ออกตามความในกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 29.  ออกตามความในกฎหมายระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
 30.  ระเบียบ
 31.  ออกตามความในกฎหมายการศึกษา
 32.  ออกตามความในกฎหมายบริหารกระทรวงศึกษาธิการ
 33.  ออกตามความในกฎหมายสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 34.  ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 35.  ระเบียบคณะกรรมการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 36.  ระเบียบกระทรวงการคลัง
 37.  ออกตามความในกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 38.  ออกตามความในกฎหมายโรงเรียนเอกชน
 39.  ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 40.  ข้อบังคับ
 41.  กฏหมายอื่นที่น่าสนใจ
 42.  กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรวิชาชีพ
 43.  กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรมหาชน
 44.  แผนพัฒนากฎหมาย
 45.  ความเห็นคณะกรรมการกฤษฏีกา
 46.  ความคิดเห็นของคณะกรรมการกฤษฏีกา ปี ๒๕๕๓
 47.  ความคิดเห็นของคณะกรรมการกฤษฏีกา ปี ๒๕๕๒
 48.  ความคิดเห็นของคณะกรรมการกฤษฏีกา ปี ๒๕๕๑
 49.  ความคิดเห็นของคณะกรรมการกฤษฏีกา ปี ๒๕๕๐
 50.  ความคิดเห็นของคณะกรรมการกฤษฏีกา ปี ๒๕๔๙
 51.  ความคิดเห็นของคณะกรรมการกฤษฏีกา ปี ๒๕๔๘
 52.  ความคิดเห็นของคณะกรรมการกฤษฏีกา ปี ๒๕๔๗
 53.  ความคิดเห็นของคณะกรรมการกฤษฏีกา ปี ๒๕๔๖
 54.  ความคิดเห็นของคณะกรรมการกฤษฏีกา ปี ๒๕๔๕
 55.  ความคิดเห็นของคณะกรรมการกฤษฏีกา ปี ๒๕๔๔
 56.  ความคิดเห็นของคณะกรรมการกฤษฏีกา ปี ๒๕๔๓
 57.  ความคิดเห็นของคณะกรรมการกฤษฏีกา ปี ๒๕๔๒
 58.  ศูนย์เครือข่ายกฎหมายการศึกษา