เว็บไซต์โรงเรียน


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ยโสธร เขต 1 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel)

ลำดับรหัสโรงเรียนโรงเรียนประเภทผู้บริหารเครือข่ายครู/บุคลากรนักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
135010001บ้านเชือกน้อยอนุบาล-ประถมศึกษานางภรัณยู จันทร์หอม5428
235010002บ้านหนองบั่วอนุบาล-ประถมศึกษา4318
335010003บ้านขั้นไดใหญ่โนนค้ออนุบาล-ประถมศึกษานายสุทธิรักษ์ จันทุม7758
435010004บ้านคำฮีอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นนายวิเศษ มิรัตนไพร137711
535010005บ้านหนองบั่ว (สาขาบ้านโพนขวาว)อนุบาล-ประถมศึกษานายพูลศักดิ์ ชูรัตน์4268
635010006บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม)อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นนายจิระพล มะเสนา119711
735010007บ้านขุมเงินอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น1615611
835010008บ้านหนองบัวอนุบาล-ประถมศึกษานายนิพล สมสะอาด6378
935010009บ้านคุยตับเต่าอนุบาล-ประถมศึกษานายพิสัน โพนทัน2317
1035010010บ้านหนองหอยอนุบาล-ประถมศึกษา000
1135010011บ้านกุดกงอนุบาล-ประถมศึกษานายประศาสตร์ มูลหลวง6248
1235010012ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรงอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นนายนิวาส แสนสุข109811
1335010013บ้านเขื่องคำอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นนายสุทัศน์ สันทา1316311
1435010014บ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดงอนุบาล-ประถมศึกษานายมนูญกิต ขอสุข111168
1535010015บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลางอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น918311
1635010016บ้านดอนกลอยอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นนายพัฒนศักดิ์ โอวาท1613911
1735010017บ้านคำน้ำสร้างอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น1212911
1835010018บ้านดอนยางกล้วยสำโรงอนุบาล-ประถมศึกษานายชำนาญ โครตรพงษ์4175
1935010019บ้านท่าเยี่ยมอนุบาล-ประถมศึกษานายพฤฒิชัย เรืองวัณณภา6338
2035010020บ้านแจ้งน้อยอนุบาล-ประถมศึกษานายกำจัด แสนจันทร์7308
2135010021บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนาอนุบาล-ประถมศึกษานายบัณฑิต ทองประทุม9878
2235010022บ้านสามเพียแสนจำปาอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นนายสุวัฒน์ สาระวัน146611
2335010023บ้านพลับหนองคำอนุบาล-ประถมศึกษานายศุภชัย ขาวพา7517
2435010024บ้านดู่ทุ่งคำบอนอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นนายเสนก เพิ่มพูล1612611
2535010025บ้านเชือกอนุบาล-ประถมศึกษานางญานันธร ธิมาชัย9698
2635010026บ้านนาคำ(นาคำวิทยาคาร)อนุบาล-ประถมศึกษานายแทนนง ธิมาชัย3367
2735010027ไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง)อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นนายพรชัย ภาพันธ์96411
2835010028บ้านเดิดอนุบาล-ประถมศึกษานายธนศักดิ์ เวียงกมล7918
2935010029บ้านบากอนุบาล-ประถมศึกษานางวาสนา มูลเกษร5618
3035010030บ้านน้ำโผ่อนุบาล-ประถมศึกษานายพิทยา อุตรา7298
3135010031บ้านใหม่ชุมพรอนุบาล-ประถมศึกษานางมินตรา สายรัตน์5197
3235010032บ้านตาดทองอนุบาล-ประถมศึกษานางสุรางค์ ศรีทราไชย101728
3335010033บ้านสะเดา (คุรุประชาวิทยาคาร)อนุบาล-ประถมศึกษา1247
3435010034บ้านหนองแฝกอนุบาล-ประถมศึกษา2104
3535010035บ้านดอนมะยาง กม.3อนุบาล-ประถมศึกษานายมนตรี เวียงอินทร์6488
3635010037อนุบาลยโสธรอนุบาล-ประถมศึกษา691,91159
3735010038บ้านทุ่งแต้อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นนายชัยวิชิต ทันพรม1720011
3835010039บ้านคำเม็กอนุบาล-ประถมศึกษานางอัจฉราพร พุทธพรหม7998
3935010040บ้านคำน้ำเกี้ยงอนุบาล-ประถมศึกษานายสนอง แสงสุข4298
4035010041บ้านหนองเป้าอนุบาล-ประถมศึกษานายปัญญา จันทร์หอม121018
4135010042บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมวอนุบาล-ประถมศึกษา5708
4235010043บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์)อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นนายชุมพล ฝูงใหญ่1614311
4335010044บ้านนาดีดอนจานอนุบาล-ประถมศึกษานายชาญณรงค์ ผ่องใส9798
4435010045บ้านนาสะไมย์อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น1417711
4535010046บ้านผือฮีนาลานาจานอนุบาล-ประถมศึกษานายอังกูร อุ่นตา7538
4635010047บ้านชาดศาลาอนุบาล-ประถมศึกษานายขจรศักดิ์ โฮมราช7638
4735010048บ้านสมสะอาดหนองแวงอนุบาล-ประถมศึกษานายปรีดา พลสิงห์7227
4835010049บ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็กอนุบาล-ประถมศึกษา3458
4935010050บ้านน้ำคำใหญ่(ประกาศราษฎร์รังสรรค์)อนุบาล-ประถมศึกษา383
5035010051บ้านตับเต่าอนุบาล-ประถมศึกษานายนิเทศก์ ศิริโสม6688
5135010052บ้านน้ำคำน้อยอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นนางจุรีรัตน์ พินิจมนตรี1514211
5235010053บ้านห้องข่าหนองเสือตายอนุบาล-ประถมศึกษานางนิภาภรณ์ ยาวะโนภาส10818
5335010054บ้านสำราญอนุบาล-ประถมศึกษานางปาริชาติ ศรีวิเศษ8648
5435010055เมืองยโสธรอนุบาล-ประถมศึกษา101318
5535010056บ้านสว่างเชียงหวางอนุบาล-ประถมศึกษานายครุกานต์ โคตรชาดา81028
5635010057บ้านกุดระหวี่อนุบาล-ประถมศึกษานายมานพ ชื่นตา8378
5735010058บ้านสิงห์อนุบาล-ประถมศึกษานายเดวิช ไศลบาท6838
5835010059บ้านหนองขอนโพนสิมอนุบาล-ประถมศึกษา6718
5935010060บ้านหนองไร่จันทร์เกษมอนุบาล-ประถมศึกษานายอำนาจ ราตรีสุข6389
6035010061หนองแสงอนุบาล-ประถมศึกษานายธัญพิสิษฐ์ แพไธสง7438
6135010062บ้านโนนทรายงามอนุบาล-ประถมศึกษา243
6235010063ชุมชนบ้านหนองคูอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นนายพินิจ คาดพันโน2026412
6335010064บ้านดงบังอนุบาล-ประถมศึกษา10978
6435010065บ้านยางเดี่ยวหนองถ่มอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นนายกฤษฎากร มิ่งขวัญ1920011
6535010066บ้านโนนค้ออนุบาล-ประถมศึกษานายบุญมาก บุญศรี2146
6635010067บ้านโต่งโต้นอนุบาล-ประถมศึกษานายธนันธัมม์ กุบแก้ว6408
6735010068บ้านนาสีนวลโนนสะอาดอนุบาล-ประถมศึกษานายสำรวย ผ่องใส10688
6835010069บ้านดอนกลองหนองไฮอนุบาล-ประถมศึกษานางสาวนิภาวรรณ โมฆรัตน์10548
6935010071บ้านหนองเรืออนุบาล-ประถมศึกษานายประยูร ไชยมี11828
7035010072บ้านหนองทองหลางโนนกุงอนุบาล-ประถมศึกษา9838
7135010073บ้านหนองบกโนนสวาทอนุบาล-ประถมศึกษานายภูริพัฒน์ ศรีแจ่ม5378
7235010074บ้านหนองหินอนุบาล-ประถมศึกษานายสกุลยุทธ ยุทธพงษ์11498
7335010075บ้านหนองเป็ดอนุบาล-ประถมศึกษา81088
7435010076บ้านหนองหงอกอนุบาล-ประถมศึกษานางเรืองวลี สุพล6518
7535010077บ้านกุดกุงอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นนายประภาส ศรีแสน139211
7635010078บ้านโนนม่วงอนุบาล-ประถมศึกษา4568
7735010079บ้านเหล่ามะเขียวอนุบาล-ประถมศึกษานายทิชากร จังหวะ9618
7835010080บ้านทรายงามอนุบาล-ประถมศึกษานางนารีรัตน์ ขอแจ้งกลาง7618
7935010081บ้านนาโพธิ์อนุบาล-ประถมศึกษานายปัญญา สิงห์กาล8628
8035010082ชุมชนกู่จานอนุบาล-ประถมศึกษานายวรศิลป โคตรมนตรี131558
8135010083บ้านนาเวียงคำศิริอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นนายบรรจง ปามุทา1411511
8235010084บ้านหนองเสียวชัยมงคลอนุบาล-ประถมศึกษานางทิพยพิศุทธิ์ จันทร์ษุตะ7578
8335010085ประชาสงเคราะห์อนุบาล-ประถมศึกษานายประยูร ตั้งจิต7668
8435010086บ้านแคนน้อยหนองเลิงอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นนายนิรันดร์ เขียนนอก1523312
8535010087บ้านกลางนาอนุบาล-ประถมศึกษานายศุภกาญจน์ เลิศแล้ว5357
8635010088บ้านนาถ่มอนุบาล-ประถมศึกษานายวันชัย บุญสาร8688
8735010089บ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปนอนุบาล-ประถมศึกษานายกิตติชัย ศิริเกษ8868
8835010090ชุมชนดงแคนใหญ่อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นนายสุรพงษ์ แสวงศรี1826811
8935010091บ้านผักบุ้งอนุบาล-ประถมศึกษา5618
9035010092บ้านดงเจริญอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นนายสมเพศ คามใส2018111
9135010093บ้านคำแหลมอนุบาล-ประถมศึกษานายจิระพล มะเสนา3228
9235010094บ้านแหล่งหนูอนุบาล-ประถมศึกษานายอัครเดช สุบินดี7618
9335010095บ้านทุ่งมนอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นนายทองสุข ชาภักดี1615611
9435010096โซงเหล่าโป่วิทยาอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นนายสุรชาติ แสวงแก้ว1010611
9535010097บ้านมะพริกดู่โพนสิมอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นนายธีระเดช ขอสุข1621611
9635010098บ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุกอนุบาล-ประถมศึกษานายวิชาญ สมยา10618
9735010099บ้านนาหลู่เหล่าตองอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นนายอมร แสนสุด129011
9835010100บ้านหนองเทาอนุบาล-ประถมศึกษานายบัญชา คำชัย3328
9935010101บ้านปลาอีดอนุบาล-ประถมศึกษานายประเวศ สานนท์9548
10035010102บ้านหัวขัวอนุบาล-ประถมศึกษานายสมเกียรติ ประการแก้ว7558
10135010104บ้านนาห่อมอนุบาล-ประถมศึกษานายไสว หินทอง10688
10235010105บ้านนาคำปักแฮดอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นนางณัฏฐิณี สมสอาด127011
10335010106บ้านน้ำเกลี้ยงอนุบาล-ประถมศึกษานายสัญญา แก้วศิริ252
10435010107บ้านสำโรงอนุบาล-ประถมศึกษา2318
10535010108บ้านโพนทันอนุบาล-ประถมศึกษานายวิทยา จักรไชย91048
10635010109ชุมชนย่อวิทยาอนุบาล-ประถมศึกษานายชุมพล ผองขำ141208
10735010110บ้านคำม่วงอนุบาล-ประถมศึกษานายหมิ่ง ยวนยี1714111
10835010111บ้านสว่างอนุบาล-ประถมศึกษานายนิรันดร์ เขียนนอก8508
10935010112บ้านโคกป่าจิกอนุบาล-ประถมศึกษานายปิยะ เด่นดวง9418
11035010113อนุบาลลุมพุก(วันครู2503)อนุบาล-ประถมศึกษานายคูณ วงศ์อนันต์3994931
11135010114คำเขื่อนแก้วอนุบาล-ประถมศึกษานายโสรจ สำโรง1731613
11235010116วุฒิศักดิ์คุรุราษฏร์อุปถัมภ์อนุบาล-ประถมศึกษานายวรศิลป โคตรมนตรี4608
11335010117บ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)อนุบาล-ประถมศึกษานางนงรักษ์ นรทีทาน9628
11435010118บ้านโนนหนองแฝกอนุบาล-ประถมศึกษานายพิเชษฐ์ชัย แก้วคำชาติ9688
11535010119บ้านแหล่งแป้นอนุบาล-ประถมศึกษานายพัทธรัตน์ วิสูญ6688
11635010120บ้านเหล่าฝ้ายอนุบาล-ประถมศึกษานายพิสิทธิ์ ไชยช่วย10818
11735010122บ้านดอนขะยอมอนุบาล-ประถมศึกษานายบัญญัติ ขอสุข4157
11835010123บ้านสงเปือยอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นนายอุทาน สิงห์ครุธ1412811
11935010124บ้านบุ่งหวายอนุบาล-ประถมศึกษานายวิคิด อุ่นตา8788
12035010125บ้านกุดตากล้าอนุบาล-ประถมศึกษา2106
12135010126บ้านกุดเป่งอนุบาล-ประถมศึกษา4146
12235010127บ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์อนุบาล-ประถมศึกษานายสมศักดิ์ ทองทา7517
12335010128บ้านเหล่าหุ่งอนุบาล-ประถมศึกษา4218
12435010129บ้านคุ้มอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นนายเริงฤทธิ์ เยื่อใย1617111
12535010130บ้านขามอนุบาล-ประถมศึกษานางสุภิญญา นนทะวงษ์6478
12635010131บ้านคูเมืองอนุบาล-ประถมศึกษากลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง6508
12735010132ชุมชนบ้านสำโรงอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นนายนายไมตรี หายเคราห์1713611
12835010133บ้านพลไวอนุบาล-ประถมศึกษานายอำนาจ ทองดีเลิศ7928
12935010134บ้านราชมุนีอนุบาล-ประถมศึกษานายพีระพงศ์ บุญแน่น8368
13035010135บ้านเลียบอนุบาล-ประถมศึกษานายสนิท เพ็งธรรม121108
13135010136บ้านยางกลางอนุบาล-ประถมศึกษานายวีรพันธ์ สานนท์5198
13235010137บ้านแดงอนุบาล-ประถมศึกษานายศิริชัย หัศจรรย์6368
13335010138บ้านท่าช้างอนุบาล-ประถมศึกษานายยุทธศักดิ์ ถนอมบุญ6298
13435010139ชุมชนบ้านดอนผึ้งอนุบาล-ประถมศึกษานายธีระวุฒิ ลาภเย็น8738
13535010140บ้านปอแดงโคกสะอาดอนุบาล-ประถมศึกษานายพรเทพ คำหินกอง12878
13635010141บ้านบากเรืออนุบาล-ประถมศึกษา7377
13735010142บ้านดงยางอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นนายพูลสวัสดิ์ ศรีวะสุทธิ์83410
13835010143บ้านยางเครืออนุบาล-ประถมศึกษานายอุทัย ทองลุม6628
13935010144บ้านดงจงอางอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นนายวิทยา กรแก้ว2016211
14035010145บ้านยางน้อยอนุบาล-ประถมศึกษานายพิทยา นามบุญลือ3448
14135010146ชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพาอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นนางนิภา เพ็งธรรม1611711
14235010147บ้านผือฮีอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นนายนพดล ศิริโชติ1617211
14335010148บ้านหัวดอนอนุบาล-ประถมศึกษานายวิเชียร สาริพันธ์8458
14435010149บ้านเปือยอนุบาล-ประถมศึกษานางวัลลักษณ์ นครวงษ์300
14535010150บ้านเวินชัย(คุรุราษฏร์บำรุง)อนุบาล-ประถมศึกษานางลักขณา บุญแปลง6518
14635010151บ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา)อนุบาล-ประถมศึกษานางศุภิสรา กรแก้ว4558
14735010152บ้านแดงประชาสรรค์อนุบาล-ประถมศึกษานายสุรศักดิ์ วิเวกวินย์7398
14835010153บ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นนายรัตนะ แสงทองทิพย์1713711
14935010154บ้านหัวดงอนุบาล-ประถมศึกษานางชวัลลักษณ์ นครวงษ์8508
15035010155บ้านโนนยางอนุบาล-ประถมศึกษานางรัตนาวงศ์ เลาะหะนะ6758
15135010156บ้านขาทรายมะเขือสามัคคีอนุบาล-ประถมศึกษานางภรณ์นิภา แก้วเคลือบ5318
15235010157อนุบาลฟ้าหยาดราษฏร์นิยมอนุบาล-ประถมศึกษานางสาวพรทิพย์ เตียวพานิชย์กิจ2553018
15335010158มหาชนะชัยอนุบาล-ประถมศึกษานายนรินทร์ นครวงษ์1317811
15435010159บ้านเหมือดป่าตองอนุบาล-ประถมศึกษานายสุริยา พิลาวัน111108
15535010160บ้านโนนธาตุ(พิศาลราษฏร์พัฒนา)อนุบาล-ประถมศึกษานายอารีวัฒนา หงษาพล9918
15635010161บ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฏร์วิชาคม)อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นนายวีระ คำอาจ1920911
15735010162บ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์อนุบาล-ประถมศึกษานายอดิศักดิ์ แก้วกลาง10818
15835010163บ้านบัวขาวอนุบาล-ประถมศึกษานางสาวอาภาภรณ์ คานสวิง8718
15935010164บ้านหนามแท่งไชยประสิทธิ์อนุบาล-ประถมศึกษา4328
16035010165บ้านเหล่าใหญ่อนุบาล-ประถมศึกษานายรินทอง นรทีทาน9618
16135010166บ้านเหมือดขาวอนุบาล-ประถมศึกษานายสาลี นาคสุข9959
16235010167บ้านสร้างแป้นอนุบาล-ประถมศึกษานายชัยสิทธิ์ เสริมพงษ์101368
16335010168บ้านสงยางอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นนายนิยม แสนบุญเรือง2118411
16435010169บ้านบ่อบึงโพนจานอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นนายยงยุทธ สายสุด1411511
16535010170บ้านดงขวางอนุบาล-ประถมศึกษานายนิกร โพธิ์เงิน4208
16635010171บ้านซำอนุบาล-ประถมศึกษานายเกียรติศักดิ์ บุญเรือง5358
16735010172ชุมชนบ้านหัวเมืองอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นนางลักขณา แสงทองทิพย์1011211
16835010173บ้านนาดีนาอุดมอนุบาล-ประถมศึกษานายสมัคร โสระมรรค7578
16935010175บ้านหนองยางอนุบาล-ประถมศึกษานายรักเกียรติ ทองมูล9938
17035010176บ้านหนองตุอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นนายนายพิชัย เลาะหะนะ137111
17135010177คูสองชั้นอนุบาล-ประถมศึกษานายชัยวุฒิ ศิวิรัตน์8448
17235010178กุดพันเขียวอนุบาล-ประถมศึกษา8798
17335010179บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นนายวีระยุทธ งามล้วน1713111
17435010180บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อยอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นนายสวัสดิ์ เครือไชย1816711
17535010182บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี)อนุบาล-ประถมศึกษานางจินตะนา ศรีหาญ121178
17635010183บ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี)อนุบาล-ประถมศึกษานายวิทูล เพ็งธรรม111068
17735010184บ้านแจนแลนอนุบาล-ประถมศึกษานายศิลป์ จารึกธรรม5498
17835010185สหประชาสรรค์อนุบาล-ประถมศึกษานายฐานัสม์ พูนทรัพย์4308
17935010186บ้านผิผ่วนอนุบาล-ประถมศึกษานายบรรจบ นันทวงศ์3197
18035010187อนุบาลค้อวังอนุบาล-ประถมศึกษานายประสาร บุตตะไมล์1632414
18135010188บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นนายณรงค์ สุวรรณเสาร์1713611
18235010189บ้านดงมะหรี่อนุบาล-ประถมศึกษานางพรสวรรค์ ทองกลม4788
18335010190บ้านหมากมายอนุบาล-ประถมศึกษา5338
18435010191บ้านน้ำอ้อมอนุบาล-ประถมศึกษานายธวัชชัย เกษหอม1513311
18535010192บ้านโพนแบงอนุบาล-ประถมศึกษา5358
18635010193วัดบ้านเปาะอนุบาล-ประถมศึกษานางวชิรา กิ่งมิ่งแฮ5447
18735010194บ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำอนุบาล-ประถมศึกษา4478
18835010195บ้านศิริพัฒนาอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นนางสาวกาญจนา ทองคำ1713011
18935010196บ้านดวนบากน้อยอนุบาล-ประถมศึกษานางสุมาลัยรักษ์ แสนการุณ11768
19035010197บ้านจานทุ่งอนุบาล-ประถมศึกษานายอุดมศักดื์ ศิริบุตร8458
19135010198บ้านแข่โพนเมืองอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นนายภานรินทร์ แผ่นศิลา2125911
19235010199บ้านฟ้าห่วนอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นนายกฤษฎา แจ่มพันธ์2024212
รวม1,83819,1311,725