คณะกรรมการคุณภาพการศึกษา

DOWNLOADายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ายชื่อโรงเรียนในเครือข่ายคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562  
แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต  1
เรื่อง การจัดตั้งเครือข่ายคุณภาพการศึกษา   พ.ศ. 2562 ฉบับที่  2 ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
ที่ ชื่อเครือข่าย โรงเรียนในเครือข่าย หมายเหตุ
ตำบล ที่ โรงเรียน  
1 ไตรมิตรสัมพันธ์ ค้อเหนือ 1 บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง  
    ค้อเหนือ 2 บ้านดอนกลอย  
    ค้อเหนือ 3 บ้านคำน้ำสร้าง  
    ค้อเหนือ 4 บ้านดอนยางกล้วยสำโรง  
    ค้อเหนือ 5 บ้านท่าเยี่ยม  
    ค้อเหนือ 6 บ้านแจ้งน้อย  
    ดู่ทุ่ง 7 บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา  
    ดู่ทุ่ง 8 บ้านสามเพียแสนจำปา  
    ดู่ทุ่ง 9 บ้านพลับหนองคำ  
    ดู่ทุ่ง 10 บ้านดู่ทุ่งคำบอน  
    สำราญ 11 บ้านสำราญ  
    สำราญ 12 เมืองยโสธร  
    สำราญ 13 บ้านสว่างเชียงหวาง  
           
2 ยศบดินทร์ ขั้นไดใหญ่ 1  บ้านเชือกน้อย  
    ขั้นไดใหญ่ 2  บ้านหนองบั่ว  
    ขั้นไดใหญ่ 3  บ้านขั้นไดใหญ่  
    ขั้นไดใหญ่ 4 บ้านคำฮี  
    ขั้นไดใหญ่ 5 บ้านหนองบั่ว(สาขาโพนขวาว)  
    เดิด 6 บ้านเชือก  
    เดิด 7 บ้านนาคำ(นาคำวิทยาคาร)  
    เดิด 8 ไทยรัฐวิทยา 63  
    เดิด 9 บ้านเดิด  
    เดิด 10 บ้านบาก  
    เดิด 11 บ้านน้ำโผ่  
    เดิด 12 บ้านใหม่ชุมพร  
           
3 วารีราชเดช ทุ่งนางโอก 1 บ้านทุ่งนางโอก  
    ทุ่งนางโอก 2 บ้านหนองเป้า  
    ทุ่งนางโอก 3 บ้านหนองไม้ตาย  
    น้ำคำใหญ่ 4 บ้านน้ำคำใหญ่  
    น้ำคำใหญ่ 5 บ้านตับเต่า  
    น้ำคำใหญ่ 6 บ้านห้องข่าหนองเสือตาย  
    น้ำคำใหญ่ 7 บ้านน้ำคำน้อย  
    น้ำคำใหญ่ 8 บ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก  
    น้ำคำใหญ่ 9 บ้านสมสะอาดหนองแวง  
    ทุ่งแต้ 10 บ้านทุ่งแต้  
    ทุ่งแต้ 11 บ้านคำเม็กหนองนางฟ้า  
    ทุ่งแต้ 12 บ้านคำน้ำเกี้ยง  
           
4 เจ้าเสด็จ นาสะไมย์ 1 บ้านนาดีดอนจาน  
    นาสะไมย์ 2 บ้านนาสะไมย์  
    นาสะไมย์ 3 บ้านผือฮีนาลานาจาน  
    นาสะไมย์ 4 บ้านชาดศาลา  
    สิงห์ 5 บ้านกุดระหวี่  
    สิงห์ 6 บ้านสิงห์  
    สิงห์ 7 บ้านหนองขอนโพนสิม  
    สิงห์ 8 บ้านหนองไร่จันทร์เกษม  
    สิงห์ 9 บ้านหนองแสง  
    หนองเรือ 10 บ้านนาสีนวล  
    หนองเรือ 11 บ้านดอนกลองหนองไฮ  
    หนองเรือ 12 บ้านหนองเรือ  
           
5 อรุณประเสริฐ หนองเป็ด 1 บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม  
    หนองเป็ด 2 บ้านโนนค้อ  
    หนองเป็ด 3 บ้านโตงโต้น  
    หนองเป็ด 4 บ้านหนองเป็ด  
    หนองหิน 5 บ้านหนองบกโนนสวาท  
    หนองหิน 6 บ้านหนองหิน  
    หนองหิน 7 บ้านหนองทองหลางโนนกุง  
    หนองหิน 8 บ้านหนองหงอก  
    ตาดทอง 9 บ้านตาดทอง  
    ตาดทอง 10 บ้านสะเดา  
    ตาดทอง 11 บ้านหนองแฝก  
    ตาดทอง 12 บ้านดอนมะยาง กม. 3  
    หนองคู 13 ขุมชนบ้านหนองคู  
    หนองคู 14 บ้านโนนทรายงาม  
    หนองคู 15 บ้านดงบัง  
           
6 เขื่องคำขุมเงิน ขุมเงิน 1 บ้านสะแนน  
    ขุมเงิน 2 บ้านขุมเงิน  
    ขุมเงิน 3 บ้านหนองบัว  
    ขุมเงิน 4 บ้านคุยตับเต่า  
    เขื่องคำ 5 บ้านหนองหอย  
    เขื่องคำ 6 บ้านกุดกง  
    เขื่องคำ 7 บ้านดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง  
    เขื่องคำ 8 บ้านเขื่องคำ  
    เขื่องคำ 9 บ้านกว้างท่าเยี่ยม  
    เขื่องคำ 10 อนุบาลยโสธร  
           
7 ลุมพุก แคนน้อย 1 บ้านประชาสงเคราะห์  
    แคนน้อย 2 บ้านแคนน้อยหนองเลิง  
    ลุมพุก 3 คำเขื่อนแก้ว  
    ลุมพุก 4 อนุบาลลุมพุก(วันครู2503)  
    ลุมพุก 5 วุฒิศักดิ์คุรุราษฎร์อุปถัมภ์  
    ลุมพุก 6 บ้านโคกกลาง  
    ลุมพุก 7 บ้านโนนหนองแผก  
    ลุมพุก 8 บ้านแหล่งแป้น  
    ลุมพุก 9 บ้านเหล่าฝ้าย  
           
8 ดงเมืองเตย กุดกุง 1 บ้านกุดกุง  
    กุดกุง 2 บ้านโนนม่วง  
    กุดกุง 3 บ้านเหล่ามะเขียว  
    กุดกุง 4 บ้านทรายงาม  
    กุดกุง 5 บ้านนาโพธิ์  
    สงเปือย 6 บ้านดอนขะยอม  
    สงเปือย 7 บ้านสงเปือย  
    สงเปือย 8 บ้านบุ่งหวาย  
    สงเปือย 9 บ้านกุดตากล้า  
           
9 จตุสัมพันธ์ ดงเจริญ 1 บ้านดงเจริญ  
    ดงเจริญ 2  บ้านคำแหลม  
    ดงเจริญ 3 บ้านแหล่งหนู  
    ทุ่งมน 4 บ้านทุ่งมน  
    ทุ่งมน 5 บ้านโซงเหล่โป่วิทยา  
    ทุ่งมน 6 บ้านมะพริกดู่โพนสิม  
    โพนทัน 7 บ้านน้ำเกลี้ยง  
    โพนทัน 8 บ้านสำโรง  
    โพนทัน 9 บ้านโพนทัน  
    ย่อ 10 ชุมชนย่อวิทยา  
    ย่อ 11 บ้านคำม่วง  
    ย่อ 12 บ้านสว่างดอนดู่  
    ย่อ 13 บ้านโคกป่าจิก  
    ย่อ 14 ราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร  
           
10 พระธาตุกู่จาน กู่จาน 1 ชุมชนกู่จาน  
    กู่จาน 2 บ้านนาเวียงคำศิริ  
    กู่จาน 3 บ้านหนองเสียวชัยมงคล  
    นาคำ 4 บ้านหัวขัว  
    นาคำ 5 บ้านนาห่อม  
    นาคำ 6 บ้านนาคำปักแฮด  
    เหล่าไฮ 7 บ้านกุดเป่ง  
    เหล่าไฮ 8 บ้านเหล่าไฮหนองแวงฯ  
    เหล่าไฮ 9 บ้านเหล่าหุ่ง  
           
11 แก้วบูรพา ดงแคนใหญ่ 1 บ้านกลางนา  
    ดงแคนใหญ่ 2 บ้านนาถ่ม  
    ดงแคนใหญ่ 3 บ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน  
    ดงแคนใหญ่ 4 ชุมชนดงแคนใหญ่  
    ดงแคนใหญ่ 5 บ้านผักบุ้ง  
    นาแก 6 บ้านปลาอีด  
    นาแก 7 บ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก  
    นาแก 8 บ้านนาหลู่เหล่าตอง  
    นาแก 9 บ้านหนองเทา  
           
12 เมืองฟ้า คูเมือง 1 บ้านคุ้ม  
    คูเมือง 2 บ้านขาม  
    คูเมือง 3 บ้านคุเมือง  
    คูเมือง 4 ชุมชนบ้านสำโรง  
    คูเมือง 5 บ้านพลไว  
    ฟ้าหยาด 6 อนุบาลฟ้าหยาดราษฎร์นิยม  
    ฟ้าหยาด 7 บ้านมหาชนะชัย  
    ฟ้าหยาด 8 บ้านเหมือดป่าตอง  
    ฟ้าหยาด 9 บ้านโนนธาตุ  
           
           
13 ราชนาวา โนนทราย 1  บ้านราชมุนี  
    โนนทราย 2 บ้านเลียบ  
    โนนทราย 3 บ้านยางกลาง  
    โนนทราย 4 บ้านแดง  
    บากเรือ 5 บ้านท่าช้าง  
    บากเรือ 6 ชุมชนบ้านดอนผึ้ง  
    บากเรือ 7 บ้านปอแดงโคกสะอาด  
    บากเรือ 8 บ้านบากเรือดอนเรือ  
    บากเรือ 9 บ้านดงยาง  
           
14 ม่วงบึงแก บึงแก 1 บ้านยางเครือ  
    บึงแก 2 บ้านดงจงอาง  
    บึงแก 3 บ้านยางน้อย  
    บึงแก 4 ชุมชนบึงแกชัยชนะบูรพา  
    ม่วง 5 บ้านหนามแท่งไชยประสิทธิ์  
    ม่วง 6 บ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์  
    ม่วง 7 บ้านเหล่าใหญ่  
    ม่วง 8 บ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี  
    ม่วง 9 บ้านบัวขาว  
    ม่วง 10 บ้านเหมือดขาว  
           
15 สงยางผือฮี ผือฮี 1 บ้านผือฮี  
    ผือฮี 2 บ้านโนนกอย  
    ผือฮี 3 บ้านหัวดอน  
    ผือฮี 4 บ้านเวินชัย  
    ผือฮี 5 บ้านเปือย  
    สงยาง 6 บ้านสงยาง  
    สงยาง 7 บ้านซำ  
    สงยาง 8 บ้านดงขวาง  
    สงยาง 9 บ้านสร้างแป้น  
    สงยาง 10 บ้านบ่อบึงโพนจาน  
           
16 หัวเมืองพระเสาร์ พระเสาร์ 1 บ้านพระเสาร์  
    พระเสาร์ 2 บ้านหัวดง  
    พระเสาร์ 3 บ้านแดงประชาสรรค์  
    พระเสาร์ 4 บ้านโนนยาง  
    พระเสาร์ 5 บ้านขาทรายมะเขือสามัคคี  
    หัวเมือง 6 บ้านนาดีนาอุดม  
    หัวเมือง 7 ชุมชนบ้านหัวเมือง  
    หัวเมือง 8 บ้านหนองยาง  
    หัวเมือง 9 บ้านหนองตุ  
    หัวเมือง 10 บ้านคูสองชั้น  
    หัวเมือง 11 บ้านกุดพันเขียว  
           
17 วังคู่ฟ้า ค้อวัง 1 บ้านผิผ่วน  
    ค้อวัง 2 อนุบาลค้อวัง  
    ค้อวัง 3 บ้านเหล่าน้อย  
    ค้อวัง 4 บ้านดงมะหรี่  
    ค้อวัง 5 บ้านหมากหมาย  
    ค้อวัง 6 วัดบ้านเปาะ  
    ฟ้าห่วน 7 บ้านแข่โพนเมือง  
    ฟ้าห่วน 9 บ้านฟ้าห่วน  
           
18 พลังน้ำใส กุดน้ำใส 1 บ้านติ้ว  
    กุดน้ำใส 2 บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย  
    กุดน้ำใส 3 บ้านสังข์  
    กุดน้ำใส 4 บ้านตูม  
    กุดน้ำใส 5 บ้านแจนแลน  
    น้ำอ้อม 6 บ้านน้ำอ้อม  
    น้ำอ้อม 7 สหประชาสรรค์  
    น้ำอ้อม 8 บ้านโพนแบง  
    น้ำอ้อม 9 บ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ  
    น้ำอ้อม 10 บ้านศิริพัฒนา  
    น้ำอ้อม 11 บ้านดวน  
    น้ำอ้อม 12 บ้านจานทุ่ง