บัญญชีรายชื่อโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)

บัญญชีรายชื่อโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)
ที่โรงเรียนตำบลอำเภอ
1เมืองยโสธรสำราญเมืองยโสธร
2บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลางค้อเหนือเมืองยโสธร
3บ้านดู่ทุ่งคำบอนดู่ทุ่งเมืองยโสธร
4บ้านเชือกเดิดเมืองยโสธร
5บ้านคำฮีขั้นไดใหญ่เมืองยโสธร
6บ้านน้ำคำน้อยน้ำคำใหญ่เมืองยโสธร
7บ้านทุ่งนางโอก (อ่อนอำนวยศิลป์)ทุ่งนางโอกเมืองยโสธร
8บ้านทุ่งแต้ทุ่งแต้เมืองยโสธร
9บ้านหนองเรือหนองเรือเมืองยโสธร
10บ้านสิงห์สิงห์เมืองยโสธร
11บ้านนาสะไมย์นาสะไมย์เมืองยโสธร
12บ้านหนองทองหลางโนนกุงหนองหินเมืองยโสธร
13บ้านยางเดี่ยวหนองถ่มหนองเป็ดเมืองยโสธร
14ชุมชนบ้านหนองคู (อินทร์ประชาคาร)หนองคูเมืองยโสธร
15บ้านตาดทองตาดทองเมืองยโสธร
16บ้านขุมเงินขุมเงินเมืองยโสธร
17บ้านเขื่องคำเขื่องคำเมืองยโสธร
18อนุบาลลุมพุก (วันครู 2503)ลุมพุกคำเขื่อนแก้ว
19บ้านแคนน้อยหนองเลิงแคนน้อยคำเขื่อนแก้ว
20บ้านกุดกุงกุดกุงคำเขื่อนแก้ว
21บ้านสงเปือยสงเปือยคำเขื่อนแก้ว
22บ้านคำม่วงย่อคำเขื่อนแก้ว
23บ้านมะพริกดู่โพนสิมทุ่งมนคำเขื่อนแก้ว
24บ้านดงเจริญดงเจริญคำเขื่อนแก้ว
25บ้านโพนทันโพนทันคำเขื่อนแก้ว
26ชุมชนกู่จานกู่จานคำเขื่อนแก้ว
27บ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์เหล่าไฮคำเขื่อนแก้ว
28บ้านนาคำปักแฮดนาคำคำเขื่อนแก้ว
29ชุมชนดงแคนใหญ่ดงแคนใหญ่คำเขื่อนแก้ว
30บ้านนาหลู่เหล่าตองนาแกคำเขื่อนแก้ว
31อนุบาลฟ้าหยาดราษฎร์นิยมฟ้าหยาดมหาชนะชัย
32บ้านคุ้มคูเมืองมหาชนะชัย
33บ้านราชมุนีโนนทรายมหาชนะชัย
34ชุมชนบ้านดอนผึ้งบากเรือมหาชนะชัย
35บ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี (คุรุราษฏร์วิชาคม)ม่วงมหาชนะชัย
36ชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพาบึงแกมหาชนะชัย
37บ้านผือฮีผือฮีมหาชนะชัย
38บ้านสงยางสงยางมหาชนะชัย
39ชุมชนบ้านหัวเมืองหัวเมืองมหาชนะชัย
40บ้านพระเสาร์ (สามัคคีวิทยาคม)พระเสาร์มหาชนะชัย
41อนุบาลค้อวังค้อวังค้อวัง
42บ้านฟ้าห่วนฟ้าห่วนค้อวัง
43บ้านติ้ว (คุรุราษฎร์สงเคราะห์)กุดน้ำใสค้อวัง
44บ้านศิริพัฒนาน้ำอ้อมค้อวัง