หน่วยตรวจสอบภายใน

.
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
นางประไพ เหรียญทอง
นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ

089 7218396

นางอัมพร ศรีอิสาณ
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

089 4165172