กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางศิริพรรณ แถวนาชุม
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางปาริชาติ แสนจันทร์
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ

086 8785763

นางนพรัตน์ จูมผา
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ

084 4010725

นางสาวรัตนา นิยมพันธ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

083 7302279

นางนิรมล บุญเรือง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสุมาลี ศิริวงศ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

080 4862299

นางสาวรัฐพร ทองมา
พนักงานราชการ

082-1848408

นางสาววาสนา บุญหลง
เจ้าหน้าที่ลูกเสือ

082 5818324