กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ

นางจันทราพร มูลลิสาร
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
นายอนันต์ มีชัย
ศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญ

086-865-8586

นางสุทธินันท์ บุญศักดิ์
ศึกษานิเทศก์ ชํานาญการพิเศษ

092-5274789

นายณภัทร เบ้านาค
ศึกษานิเทศก์ ชํานาญการพิเศษ

093 0625387

นางปฏญญา จันเจือ
ศึกษานิเทศก์ ชํานาญการพิเศษ

061 0914968

นายปราโมทย์ ดวงมุลตรี
ศึกษานิเทศก์ ชํานาญการพิเศษ

083 3824211

นางสาวพชรภัทร เมฆมนต์
ศึกษานิเทศก์ ชํานาญการพิเศษ

088-6326263

นางสิริลักษณ์ ฝูงใหญ่
ศึกษานิเทศก์ ชํานาญการพิเศษ

089 9483171

นางฐิติยา อินตะนา
ศึกษานิเทศก์ ชํานาญการพิเศษ

098 1764088

นางสาวกฤษฎาภรณ์ ทิพใส
ศึกษานิเทศก์ ชํานาญการพิเศษ

080 1755699

นางสาวศิริวรรณ์ คุณาพันธ์
ศึกษานิเทศก์ ชํานาญการพิเศษ

093 4722020

นายภูริช รอดวินิจ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญกาพิเศษ

095-6122985

นางกัญจนพร การัตน์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

083-9242478

นางสาววิภาวี ดวงมุลตรี
ศึกษานิเทศก์ ชํานาญการ

095 2922364

นายอุทิศ สายรัตน์
ศึกษานิเทศก์ ชํานาญการ

095-6452644

นางทักษิณา ทองศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวจิราภรณ์ กุลวงศ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

065-0909056