บุคลากรกลุ่มพัฒนาบุคลากรฯ

นางสุภชาดา หาญจังสิทธิ์
ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางณีรนุช ทองมณี
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

063 7655959