กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางธาราทิพย์ คุณวุฒิ
ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสาววรรณพรรณ บุญทัน
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ

086 0965852

นางทิชคัมย์พร กองคำ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ

063 6289226

นางขวัญใจ นําภา
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

085 6363369

นายอัษฏางค์   ศรีอรห์
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
นางสาวศุภรัตนดา นามศรี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

089 0420949

นางสาวดารุณี โคโตสี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

063-7757727

นางสาววราภรณ์ ดวงตา
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

081-3897721

นายปริพัตร จันทร์อ่อน
พนักงานราชการ

0918300540

นางสาวพรรณฤดี ผลาศาสตร์
เจ้าหน้าที่ธุรการ