กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

.
ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
นางอุบล จินตชาต
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ

089 8978965

นางณัฐพร อินทะนิล
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ

089 8441469

นางสาวยุวดี แซ่ตั้ง
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ

094 5429310

นายประยงค์ ทาจิตต์
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ

0844481004

นางภิญญดา ตันสมรส
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน

082 7543986

นางราตรี คำลือ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

095 6133253

นางสัมฤทธิ์ วงศ์เกย
นักวิชาการพัสดุชํานาญการ

081 3604933

นางสาวสุปราณี แบบทอง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

0936474415

นางสาวพิชญาภา พลศรี
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

081 5936318

นายธีรพล สิงห์โสภา
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน

087 8808899

นางสาวธันยพร แพงสกล
เจ้าหน้าที่ธุรการ

096 3385749