กลุ่มนโยบายและแผน

.
ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นางอังคณา สิริอนุศาสน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ

083-4690212

นางมลิวัลย์ บุญยศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ

081 6606389

นางสาวสุคมัยนัญ อินพรมพะเนา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ

093 2923919

นางพัทธนันท์ มาลัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ

093 4164525

นายอดิชัย ศรีวะรมย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

065 3400454