กลุ่มอำนวยการ

นางสมจิต เสนาวิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นางทิพย์สุคนธ์ สอนพลทัน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

093 3218699

นายมนตรี ยาวะโนภาส
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

089 4244050

นางอรทัย โคตรบุตร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

061 5493614

นางสาวอุษณีย์ ภูมิพันธุ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

089 9176029

นายณุจิต เนินทราย
พนักงานธุรการ ส.๔

086 2625530

นายทัศนัย วงษ์เกย
พนักงานธุรการ ส.๔

094 5403047

นายธนพงษ์ อินทร์ภ
พนักงานธุรการ ส.๔

063 6258545

นายนริศ หลักหาญ
ช่างปูน ช.๔

081 3935728

นางสาวิตรี ชื่นบาน
พนักงานพิมพ์ดีด
083 7465675
นายสมบัติ มิลภา
นักการภารโรง

086 0913802

นางดวงเดือน ฝอยทอง
พนักงานทําความสะอาด
062 4818679
นายสัญญาศักด์ิ พาณิชกุล
ยามรักษาความปลอดภัย

080 7269317

นายประมวล ประเสริฐสังข์
ยามรักษาความปลอดภัย

062 1042904