บุคลากรฝ่ายบริหาร

นายขวัญเรือน แสบงบาล
ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1

โทรศัพท์ :  085-4682772, 045-711419

Email : [email protected]

นายพงษ์ศักดิ์ บรรใดทอง
รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1
โทรศัพท์ : 083-9655951
นายพิทยา นามบุญลือ
รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1
โทรศัพท์ : 082-1320672
นางจุรีรัตน์ พินิจมนตรี
รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1

โทรศัพท์ : 083-1284418

Email - [email protected]

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสมจิต เสนาวิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
.
ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
.
ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
นายศาสตรา แสงชาติ
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นางธาราทิพย์ คุณวุฒิ
ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

062-3426563

tara[email protected]

นางจันทราพร มูลลิสาร
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
นางสุภชาดา หาญจังสิทธิ์
ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางศิริพรรณ แถวนาชุม
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางทิพยรัตน์ ปรีชา
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

085-666-9693
[email protected]

.
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน