ค่านิยมองค์กร

YASOTHON 1  CoreValues

Y = Youthful หมายถึงเปี่ยมพลังอย่างคนรุ่นใหม่
A =  Attention หมายถึงมุ่งมั่นใสใจต่อหน้าที่
S =  Service Mind หมายถึงจิตยินดีให้บริการ
O =  Organise หมายถึงระบบงานเป็นระเบียบ
T =  Team Work หมายถึงเพียบพร้อมสามัคคี
H =  Hight Tech หมายถึงเทคโนโลยีก้าวไกล
O =  Openly หมายถึงโปร่งใสตรวจสอบ
N =  Network หมายถึงสร้างเครือข่ายพันธมิตร
1  =  One หมายถึงเพื่อพิชิตความเป็นที่หนึ่ง

“เปี่ยมพลังอย่างคนรุ่นใหม่ มุ่งมั่นใส่ใจต่อหน้าที่ มีจิตยินดีให้บริการระบบงานเป็นระเบียบ เพียบพร้อม

สามัคคี เทคโนโลยีก้าวไกล  โปร่งใสตรวจสอบได้สร้างเครือข่ายพันธมิตรเพื่อพิชิตความเป็นที่นึ่ง”