รายละเอียดการติดต่อสอบถาม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
โทรศัพท์ 045-711419 โทรสาร 045-711419

โทรศัพท์ติดต่อกลุ่มภายใน
045-712531 กลุ่มอำนวยการ
045- กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
045-715214 กลุ่มบริหารงานบุคคล
045-712298 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
045-712532 กลุ่มการนโยบายและแผน
045-712267 กลุ่มบริหารการเงินฯ
045-711384 หน่วยตรวจสอบภายใน
045- กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล DLiCT
450-714170 กลุ่มกฏหมายและคดี

แผนที่