เขตพื้นที่ให้บริการ

ข้อมูลพื้นฐานเขตพื้นที่บริการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ประกอบด้วย  4  อำเภอ
44 ตำบล

อำเภอเมืองยโสธร       17  ตำบล                                  อำเภอคำเขื่อนแก้ว      13  ตำบล

อำเภอมหาชนะชัย       10  ตำบล                                    อำเภอค้อวัง            4  ตำบล

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
มีจำนวน 192  แห่ง