นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) และผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 4/2564

นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) และผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 4/2564 ในวันอังคารที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศรีสุนทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 เพื่อรับทราบ/พิจารณา ข้อราชการที่สำคัญ และติดตามความก้าวหน้าการวิจัยเรื่อง : การศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ทรงคุณวุฒิและคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา(อ.ก.ต.ป.น.)โดยใช้ 5P โมเดล ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 โดยกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1