การเตรียมจัดตั้งงบประมาณ ปี 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง..โรงเรียนทั่วไป โรงเรียนคุณภาพ และโรงเรียนพระราชดำริ