นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 ร่วมการประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564 ณ โรงแรม เดอะวัน จังหวัดบึงกาฬ

🗓เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.📢 นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์ บรรใดทอง รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 และคณะร่วมการประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564 โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬกล่าวต้อนรับ และพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ “นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำบึงบประมาณ พ.ศ. 2565” โดย นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยการมอบนโยบายและบรรยายพิเศษ “การนำนโยบายการจัดการศึกษาและจุดเน้น สู่การปฏิบัติ” โดย นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 โดย ว่าที่ ร.ต. ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 และการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย นายวัลลพ สงวนนาม รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรฐานสมรรถนะ การวัดและประเมินผล โดย นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 2/2564 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และแนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดย นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การบริหารจัดการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาตของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการบริหารงานบุคคลโดย นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรม เดอะวัน จังหวัดบึงกาฬ