จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2564 (30%)

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2564 (30%)

1. หนังสือแจ้งเขต

2.บัญชีจัดสรร ราย สพท.

3. บัญชีจักสรร หน่วยเบิก

4.บัญชีจัดสรร รายโรงเรียน

5. รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเกินวงเงินที่ควรจะได้รับ

6. รายชื่อโรงเรียนที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

7.รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับครบแล้ว มีนักเรียนศูนย์ ไม่ถึงร้อย