ถนนแจ้งสนิท ต.สำราญ,
อ.เมือง จ.ยโสธร 35000

045-711419
admin@yst1.go.th

Written by webmaster
Hits: 55

วันนี้ ( 8 พ.ค. 2561) เวลา 09.30 น. นายอดุลย์  กองทอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 เป็นประธานและบรรยายพิเศษในการจัดอบรมครูวิชาการโรงเรียน  จำนวน 188 คน ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านสำราญ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา และจัดทำคำอธิบายรายวิชา และโครงสร้างรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.1 ป.4 และชั้น ม.1 ที่จะใช้ในปีการศึกษา 2561 ซึ่งวิทยากรให้การอบรมได้แก่ คณะศึกษานิเทศก์ ที่ผ่านการอบรม จาก สพฐ. และครูพี่เลี้ยงที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะทำงาน กิจกรรมการอบรมประกอบด้วย การฟังการบรรยาย ชี้แจง การฝึกปฏิบัติตามใบกิจกรรม การนำเสนอผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้