ถนนแจ้งสนิท ต.สำราญ,
อ.เมือง จ.ยโสธร 35000

045-711419
admin@yst1.go.th

Written by webmaster
Hits: 53

นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดถ่ายทอดสดการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบใหม่ NEW DLTV ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 2 อาคารกาญจนาภิเษก สถาบันวิชาการทีโอที อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี สำหรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูที่บรรจุใหม่ระหว่างปีการศึกษา 2558 - 2561 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการและตระหนักถึงประโยชน์และความจำเป็นในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ( DLTV ) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 – 15.30 น. ในส่วนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 นั้น ได้กำหนดจุดอบรมเป็น 4 จุด
จำนวน 4 จุด รวมทั้งสิ้น 300 คน ดังนี้
1. โรงเรียนในเขตอำเภอเมืองยโสธร สถานที่ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านสำราญ จำนวน 112 คน
2. โรงเรียนในเขตอำเภอคำเขื่อนแก้ว สถานที่ ณ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก ( วันครู 2503 ) จำนวน 73 คน
3. โรงเรียนในเขตอำเภอมหาชนะชัย สถานที่ ณ โรงเรียนมหาชนะชัย จำนวน 74 คน
4. โรงเรียนในเขตอำเภอค้อวัง สถานที่ ณ โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม จำนวน 41 คน