ถนนแจ้งสนิท ต.สำราญ,
อ.เมือง จ.ยโสธร 35000

045-711419
admin@yst1.go.th

Written by webmaster
Hits: 34

นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 เป็นประธานและบรรยายพิเศษในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู บุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษาปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านสำราญ อ. เมือง จ.ยโสธร ซึ่งมีครูที่รับผิดชอบงานข้อมูลโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน รวม 192 คน เข้าร่วมอบรม เพื่อพัฒนาครูที่รับผิดชอบงานข้อมูลโรงเรียน ให้สามารถใช้เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) มาใช้ประโยชน์ในการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล มีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพ สามารถนำมาใช้ในด้านบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจสืบค้นข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาสู่สาธารณชนทางเว็บไซต์ได้