Get Adobe Flash player
Home รวมข่าวกิจกรรม สพป.ยส.1 แจ้งการขอตั้งงบฯ ปี2558

สพป.ยโสธร เขต 1 ประชุมชี้แจงการขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 ดร.อภิชัย กรมเมือง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 และคณะผู้บริหารระดับสูงของ สพป.ยโสธร เขต 1 ได้ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนหรือครูผู้รับผิดชอบงานงบประมาณ/พัสดุ โรงเรียนละ 1 คน จากทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงการขอจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านสำราญ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายกระจายอำนาจการบริหารงบประมาณให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้การบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นไปอย่างรวดเร็ว ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ข้อมูลถูกต้องตามความเป็นจริง ตรงตามความต้องการจำเป็นขาดแคลนของหน่วยงานในสังกัด การเบิกจ่ายงบประมาณถูกต้องตามระเบียบฯ และทันตามกำหนด

วิทยากรในการประชุมชี้แจงในครั้งนี้ มีหลายท่าน เช่น นายสุริยา บุญสาร รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1, นายวีระวัฒน์ ยั่งยืน ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน, นางปนัดดา นิลทรัตน์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ, และคณะวิทยากรอีกหลายท่าน 

 

 

 

 

 

 

Share