Get Adobe Flash player
Home รวมข่าวกิจกรรม สพป.ยส.1 ปรับงานอิเล็กทรอนิกส์(e-Office)

สพป.ยโสธร เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ขยายผลการใช้งานระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office)

ดร.อภิชัย กรมเมือง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1เปิดเผยว่า ความสําคัญและความจําเป็นของการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 จึงได้จัดทำโครงการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ ขยายผลการใช้งานระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ของสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกคน ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้ปฏิบัติ งานด้านธุรการของสถานศึกษาในสังกัดสามารถ ใช้งานในระบบดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ สูงสุดต่อทางราชการ โดยเฉพาะระบบงานสารบรรณซึ่งเป็นหนึ่งในระบบงานสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ที่จะบังคับใช้ และเปิดให้ใช้งานพร้อมกันตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป เพื่อขยายผลการใช้งานระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ e-Office ด้านระบบงานสารบรรณให้กับผู้บริหารและ บุคลากรทุกคนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถใช้งานในระบบดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ สูงสุดต่อทางราชการ  โดยแบ่งการอบรม ออกเป็น 4 รุ่น ประกอบด้วย

รุ่นที่ 1 วันที่ 19 ส.ค. 56 (อ.มหาชนะชัย และ อ.ค้อวัง จำนวน 69 โรงเรียน)

รุ่นที่ 2 วันที่ 20 ส.ค. 56 (อ.คำเขื่อนแก้วและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จำนวน 50 โรงเรียน)

รุ่นที่ 3 วันที่ 21 ส.ค. 56 (อ.เมืองยโสธร จำนวน 75 โรงเรียน)

รุ่นที่ 4 วันที่ 22 ส.ค. 56 (บุคลากรในเขตพื้นที่ทุกคน)

โดยได้รับความร่วมมือจากคณะวิทยากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

Share