Get Adobe Flash player
Home รวมข่าวกิจกรรม โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง สพป.ยส.1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ

ตามที่ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม ประจำปี ๒๕๕๖ ซึ่งกำหนดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี ๒๕๕๖ ระดับประเทศ ในวันจันทร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ พระลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ ทั้งนี้ สพป.ยโสธร เขต ๑ ได้ส่งโรงเรียนบ้านแคนน้อยเลิง ซึ่งชนะเลิศการประกวดระเบียบแถวลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๖ ระดับจังหวัด เข้าไปร่วมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ ระดับประเทศตามวัน และสถานที่ดังกล่าว ไปแล้ว นั้นในการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศผลการตัดสินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี ๒๕๕๖ ระดับประเทศ แล้ว ปรากฏว่า โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง ได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๓ จึงได้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน และขอแสดงความชื่นชมยินดีกับโรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง ในการได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย ขอให้รักษาคุณงามความดีนี้ไว้ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป

(ลำใย วงษ์โสภา/ภาพ/ข่าว)

Share