Get Adobe Flash player
Home รวมข่าวกิจกรรม โรงเรียนบ้านคนน้อยหนองเลิง สพป.ยโสธร เขต 1 นำลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมประกวดระเบียบแถวสวนสนามลูกเสือ ระดับประเทศ

โรงเรียนบ้านคนน้อยหนองเลิง สพป.ยโสธร เขต 1 ดำเนินงานโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือให้มีระเบียบวินัยในสังคมด้วยการนำลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมประกวดระเบียบแถวสวนสนามลูกเสือ ระดับประเทศ ประจำปี 2556 ในวันที่ 1 กรกรฎาคม 2556 ณ ลานพระราชวังดุสิต (ลานพระบรมรูปทรงม้า) เขตดุสิต กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

- กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ที่ 1 โรงเรียนบ้านคนน้อยหนองเลิง จำนวน 1 กอง 42 คน

- ผู้บังคับบัญชาลูกเสือรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง จำนวน 17 คน

- ระยะเวลาในการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน ถึง 2 กรกฎาคม 2556

- กิจกรรมที่ปฏิบัติ

- เข้าร่วมกิจกรรมประกวดระเบียบแถวสวนสนามลูกเสือ ระดับประเทศ ประจำปี 2556

- พิธีทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือ

- ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีนาถ

- ศึกษาแหล่งเรียนรู้

- สถานที่ดำเนินกิจกรรม

- ลานพระราชวังดุสิต(ลานพระบรมรูปทรงม้า) กรุงเทพมหานคร

- โรงพยาบาลศิริราช

- แหล่งเรียนรู้ที่เข้าเยี่ยมชม

- วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

- โรงพยาบาลศิริราช และพิพิธภัณฑ์ศูนย์วิทยาศาสตร์

- ผลที่ได้รับ – ลูกเสือได้เข้าร่วมกิจกรรมประกวดระเบียบแถวสวนสนามลูกเสือ ระดับประเทศ

ประจำปี 2556 และพิธีทบทวนคำปฎิญาณของลูกเสือ

- เยาวชนลูกเสือเป็นผู้มีระเบียบวินัย และสร้างชื่อเสียงที่ดีให้กับโรงเรียนและส่วนรวม

(ครูเชิดชัย โภคสวัสดิ์ / ข้อมูล)

 

 

Share