Get Adobe Flash player
Home รวมข่าวกิจกรรม สพป.ยโสธร เขต 1 รับการสุ่มตรวจผลการประเมินสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง

ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษากระทรวงศึกษาธิการ  ดร.ปัญญา  แก้วกียูร ผู้ทรงคุณวุฒิกระทรวงศึกษาธิการ  พร้อมคณะได้ติดตาม
ผลการประเมินสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 13  มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ยโสธร
เขต 1 หลังจากนั้นไปสุ่มตรวจสอบ (
SPOT  CHECK )  ผลการประเมินสถานศึกษาพอเพียงของปีงบประมาณ 2554 ณ โรงเรียนบ้านติ้ว อ.ค้อวัง สพป.ยโสธร เขต 1  ซึ่งมีนายบุญโฮม  จิตต์เพียร รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1  คณะผู้บริหารโรงเรียน และศึกษานเทศก์ เข้าร่วมชี้แจงในส่วนที่เกี่ยวข้อง

Share