บุคลากรกลุ่มพัฒนาบุคลากรฯ

นางสุภชาดา หาญจังสิทธิ์
ผู้อำนวยการกลุ่มบุคลากรกลุ่มพัฒนาบุคลากรฯ
โทรศัพท์ : 098-5869923
นางณีรนุช โภชโน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์ : 063-7655959