บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ DLiCT

นายศาสตรา แสงชาติ
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นางบริสุทธ ละครราช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายปริพัตร จันอ่อน
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร