บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ DLiCT

นายศาสตรา แสงชาติ
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทรศัพท์ : 085-2226933
นางบริสุทธ ละครราช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ :
นายปริพัตร จันทร์อ่อน
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ :
asfasf asfas
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
โทรศัพท์ :